Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
TVORIVÉ VÝCHODISKÁ

Bábkové divadlo na Rázcestí vzniklo ako profesionálne divadlo v r. 1960 s názvom Krajské bábkové divadlo. Pod týmto názvom tvorilo do r. 1991. Premenovanie divadla súviselo s politickými a spoločenskými zmenami po r. 1989. S premenami v spoločnosti súviseli aj zmeny v dramaturgicko-režijnej orientácii BDNR. V r. 2020 divadlo dosiahne 60 rokov svojej činnosti v slovenskom profesionálnom divadle.

Zriaďovateľom divadla je od r. 2000 Banskobystrický samosprávny kraj. Na základe zriaďovacej listiny divadlo tvorí a verejne predvádza divadelné diela. BDNR je profesionálnou a kultúrnou ustanovizňou. Tvorí pre verejnosť. Spolupracuje so všetkými typmi škôl, od materských, základných, stredných po vysoké školy.  Spolupracuje s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi inštitúciami doma a v zahraničí. Jeho kolektív tvorí 25 – 27 ľudí pracujúcich v piatich úsekoch divadla : produkcia, ekonomické oddelenie, ateliéry, javisková technika a umelecký súbor.

 

Bábkové divadlo na Rázcestí:

 • Tvorí repertoár pre deti všetkých vekových kategórií, vrátane batoliat;
 • Patrí medzi ojedinelé bábkové divadlá, ktoré tvoria a hrávajú pravidelne pre mladých ľudí a dospelých;
 • Je hlavným organizátorom medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a pre dospelých v Banskej Bystrici a v okolí, Bábkarská Bystrica TOUR.
 • Prezentuje tvorbu doma a v zahraničí;
 • Pojem „rázcestie“ vymedzuje, aké divadelné vyjadrovacie prostriedky divadlo volí, okrem využitia bábky, všetky iné formy synkretického a alternatívneho divadla; nie je klasickým bábkovým divadlom, vo svojej umeleckej a autorskej tvorbe hľadá súčasný divadelný jazyk;
 • Divadlo odmieta komerciu a schematickú rozprávkovú tvorbu pre deti;
 • V oblasti tvorby pre dospelých prekračuje hranice a predsudky ohľadom vekovej adresnosti bábkového divadla kvalitným repertoárom s angažovanými témami a rôznymi spoločenskými para divadelnými projektami;

 

Divadlo iniciovalo množstvo pilotných a inovatívnych projektov v histórii bábkového divadla a slovenského divadla. Vyberáme iniciatívy z posledných rokov:                                                                                                                                

 • Prvý vysokoškolský projekt spolupráce medzi divadlom a Univerzitou ( Univerzitou Mateja Bela, Katedrou anglistiky a amerikanistiky, slovenského jazyka a literatúry, výtvarných umení), projekt Šamanky, r. 2001/2002; prvý projekt zameraný na ženské témy       ;
 • Moderná adaptácia klasiky, Jozef Hollý Kubo; r. 2004; jedna z prvých veľmi oceňovaných inscenácií pre dospelých v bábkovom divadle;
 • Prvé slovenské projekty týkajúce sa feministických tém a hľadania rodovo citlivého jazyka v tvorbe pre deti a pre dospelých ( štúdio T. W. I.. G. A,  projekt www.ruzovyamodrysvet a pod.), prvé divadelné projekty venované rodovo podmienenému násiliu na ženách, od r. 2005 priebežne do súčasnosti;
 • Iniciovanie tvorby pre batoľatá na Slovensku, r. 2010;
 • Spolupráca s rómskym etnikom a s ľuďmi s odlišnou sexuálnou orientáciou, od r. 2018 do súčasnosti.

 

(is, 26. august 2019)